SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

zamereni pozemku

Zaměření pozemku - Geometrické plány na:
    rozdělení nebo slučování parcel (oddělení pozemků pro výstavbu, oddělení části parcely pro nového vlastníka - role, zahrady, trvalé travní pozemky, ...)
    majetkoprávní vypořádání parcel (určení vlastnického práva k nemovitosti, pokud pozemek nemá ještě založen list vlastnictví v souborech KN C / KN E)
    zaměření rozestavěných domů a budov pro účely vyřizování hypoték, úvěrů a půjček
    porealizačné zaměření domů a budov pro vydání kolaudačního rozhodnutí
    zřízení věcného břemene - právo přechodu, právo uložení inženýrských sítí (voda, plyn elektřina, kanál)

Geodetické práce

Geodetické práce - Vytyčovací práce:

    vytyčování domů a budov pro začínající stavby
    vytyčování hranic pozemků - neznatelné hranice, nedělám soudní znalectví pro potřeby soudu a Nevytyčují žádné sporné hranice, pokud jde o spor sousedů

Jiné měření:

    kontrolní měření výměr parcel - jestliže dosavadní nebo budoucí vlastník si není jistý skutečnou výměrou a evidovanou výměrou parcely podle listu vlastnictví (pokud kupujeme auto, také se nespoléháme pouze na dodané doklady, ale překontrolujeme si jeho vlastnosti a děláme zkušební jízdu)
        cena tohoto měření je rozhodně menší než proplacení možná i desítek m 2 pozemku a následných možných oprav a reklamací
    polohopisné a výškopisné plány - měření pro potřeby projektanty
    adresný bod - doklad potřebný k přidělení popisného čísla pro novostavby rodinných domů, garáží a jiných staveb.

Geometrický plán

Geometrický plán -
Geometrický plán na rozdělení pozemku (pozemků)
Pořizuje se v případě, že pozemky dosavadního stavu (jaký je v katastru) třeba rozdělit na více částí, případně z nich oddělit novou parcelu. Je to potřeba pokud chcete část pozemku prodat / koupit, nebo se plánuje změna způsobu využívání části pozemku. V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí novou hranici a uvede nové parcelní čísla a druhy pozemků pro nové parcely červenou barvou. Při rozdělování pozemků musí být respektovány zákonné omezení, jako například omezení drobení pozemků patřících do půdního a lesního fondu v extraviláne, zda změna druhu pozemku. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parcel a uvede výměry nových parcel.

Náhodné inzeráty

maryderrik
Sovič
Martin
Zoran Planinčič
Piďa
Honzik

Poslední komentáře