SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Vyklízení Praha

Vyklízení Praha - Jaký je vhodný postup vyklizení nemovitosti, v případě dojde-li k takové situaci?

Nejjednodušší vyklizení (domu, bytu) je v rozhodčím řízení. Podmínkou, aby mohl být neoprávněný uživatel bytu nebo domu vyklizen rozhodčím (a ne soudem) je rozhodčí doložka v nájemní smlouvě. Vzory nájemních smluv s rozhodčí doložkou naleznete zde:  Nájemní smlouva s rozhodčí doložkou . Hlavní výhodou rozhodčího řízení je rychlost. Exekuční titul lze získat již do 5 týdnů.

V případě, že dva subjekty uzavřou smlouvu o nájmu ve smyslu § 663 OZ , přenechává pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. Důležitým prvkem je právě sjednání doby nájmu. Podle § 676 OZ nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak. Pokud nájemce užívá věc i po skončení sjednané doby nájmu jsou možné dvě situace:  (netýká se to nájmu bytu)
A) Buď se nájem prodlouží a nájemní smlouva se obnovuje za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně, přičemž nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok a nájem sjednaný na kratší dobu se obnovuje na tuto dobu.
B) Pronajímatel podá do 30 dnů od uplynutí doby nájmu k soudu návrh na vydání věci, v případě jde-li o nemovitost, tak její vyklizení.

Příslušným prvoinstančním soudem je soud, v jehož územní působnosti se nachází předmětná nemovitost. Aktivně legitimovaným účastníkem soudního řízení je vlastník nemovitosti, tedy pronajímatel a pasivně legitimovaným je nájemce , který užívá danou nemovitost bez právního důvodu.

V návrhu je třeba popsat na základě čehož vznikl mezi navrhovatelem a odpůrcem právní vztah. Následně přesně specifikovat o jakou nemovitost se jedná (dle listu vlastnictví) popsat okolnosti , zejména uvést na jak dlouhou dobu byl sjednán nájem nemovitosti. Nakonec je třeba specifikovat petit návrhu , tedy uvést čeho se navrhovatel domáhá.

Vyklízení levně

Více o nás na  https://www.stehovanirychle.cz/

Náhodné inzeráty

Mára
Bertik
Honza
katlov
love and friendship
Martin

Poslední komentáře