SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Lhůty kontroly a čištění komínů

Lhůty čištění komína, kouřovodu a palivového spotřebiče a provádění jejich kontrol podle vyhlášky 407/2007

§ 19 Čištění, kontrola a přezkoušení komína

(1) Čištění a kontrola komína se provádí

    Posouzením umístění materiálů třídy reakce na oheň B, C, D, E nebo F a hořlavých předmětů v návaznosti na konstrukční provedení komína, kouřovodu a spotřebiče.
    Kontrolou těles komína, kouřovodu a spotřebiče zejména z hlediska jejich požární bezpečnosti az hlediska spolehlivé funkce spalinové cesty.
    Prováděním čistících prací zejména se zaměřením na odstranění pevných usazenin spalin ve spalinové cestě včetně lapače jisker av prostoru prostupu spalin od spalovací komory k kouřovému hrdlu.
    Kontrolou volného přístupu a bezpečného přístupu ke komínu pokud kouřovodu, jejich čistícím místům pokud spotřebiči.

(2) Přezkoušení komínu se provádí

    Zkouškou plynotesnosti25) konstrukce vytvářející spalinovou cestu.
    Posouzením vhodnosti výrobků, z nichž je vyhotoven komín, stavu komína a umístění konstrukcí a materiálů třídy reakce na oheň B, C, D, E nebo F v blízkosti komína, kouřovodu a spotřebiče v návaznosti na protipožární bezpečnost stavby.
    Kontrolou průchodnosti vymetacích zařízení a čisticích zařízení na odstraňování pevných usazenin spalin otvory na čištění a kontrolu komína a kouřovodu.
    Pro provádění prací podle odstavců 1 a 2 musí mít ten, kdo je provádí, vyhovující nástroje a přístroje.

§ 20 Lhůty kontroly a čištění komína

    (1) Komín se musí udržovat v dobrém technickém stavu a musí být zajištěna jeho pravidelná kontrola a čištění.
    (2) Komín musí během provozu čistit a kontrolovat nejméně v těchto lhůtách:

a) Pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem do 50 kW, jednou za čtyři měsíce, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalná paliva, šest měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín bez vložky, dvanáct měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou.

b) Pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem nad 50 kW, jednou za dva měsíce, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalná paliva, šest měsíců, pokud jsou do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva.

    (3) Komín, na který je připojen spotřebič na plynná paliva typu C, musí se během provozu kontrolovat a čistit nejméně jednou za rok.
    (4) Komín, na který je připojen spotřebič na tuhá paliva, spotřebič na kapalné palivo nebo spotřebič na plynná paliva a který nebyl v provozu od ostatního čištění a kontroly déle, než je lhůta stanovená v odstavci 2 písm. a) ab), nemusí se až do jeho opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; před uvedením spotřebiče do provozu musí být provedena jeho kontrola a čištění.
    (5) Komín v občasně užívaných stavbách se musí čistit a kontrolovat nejméně jednou za dva roky.
    (6) Saze a kondenzát nahromaděné ve sběrné části komínového průduchu musí vybírat při každém čištění komína.
    (7) Spotřebič musí čistit ve lhůtách určených jeho výrobcem v dokumentaci ke spotřebiči. Pokud tato lhůta není v dokumentaci určena nebo taková dokumentace chybí, musí se čistit ve lhůtách uvedených v odstavci 2.
    (8) K čištění a kontrolu kouřovodu, kterým se spaliny odvádějí přímo do ovzduší, platí odstavce 1 až 6 přiměřeně.

§ 21 Čištění a kontrola samostatně stojícího komínu

(1) Čištění a kontrola samostatně stojícího komína se musí provádět podle technické dokumentace výrobce nebo zhotovitele komína. Pokud v technické dokumentaci nejsou určeny lhůty a rozsah čištění a kontroly komína, musí se během provozu samostatně stojící komín čistit a kontrolovat, pokud průřez kouřové cesty u paty komína je nejvíce 0,3 m2, nejméně jednou za

    a) Čtyři měsíce, pokud jsou do samostatně stojícího komína připojené spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalná paliva ,.
    b) Šest měsíců, jestliže jsou do samostatně stojícího komína připojené spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín bez vložky.
    c) Dvanáct měsíců, jestliže jsou do samostatně stojícího komína připojené spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou.

(2) Jestliže je na komínové těleso s průřezem kouřové cesty u paty komína více než 0,3 m² připojený spotřebič na tuhá paliva nebo spotřebič na kapalné palivo, čistí a kontroluje se pouze kouřovod ve lhůtách, které určí provozovatel.

Náhodné inzeráty

Pino
Martin
Zoran Planinčič
Sovič
maryderrik
Piďa

Poslední komentáře